logo

Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en gebruik van de website www.pekekuiken.nl.
Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van deze Website houdt automatisch aanvaarding van de algemene voorwaarden door de gebruiker in.

De Website wordt beheerd door Ateliers Edam. Ateliers Edam houdt zich het recht voor om zowel deze Website als de algemene voorwaarden die op het gebruik van deze Website van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk te wijzingen en/of te vervangen. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig om kennis te nemen van eventuele aanpassingen of wijzigingen.

2. Informatie op de website

Ateliers Edam spant zich in de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden echter voorbehouden. Aan de informatie op de Website kunnen geen rechten worden ontleend. Ateliers Edam sluit elke aansprakelijkheid uit voor op de Website verstrekte informatie en ieder gebruik van de Website. De informatie op de Website, zowel woord als beeld en geluid, is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd of opgeslagen zonder de schriftelijke toestemming van Ateliers Edam. Het aanbrengen van wijzigingen op de Website is uitsluitend toegestaan met toestemming van Ateliers Edam.

3. Beschikbaarheid en gebruik website

Ateliers Edam spant zich in om deze Website beschikbaar te houden maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet- beschikbaarheid van de Website. Ateliers Edam is niet aansprakelijk voor enige schade voor de gebruiker of derden welke voortvloeit uit het gebruik van de Website.

4. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, software en de vormgeving van de Website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Ateliers Edam of hun licentiegevers waaronder myownwebsite.nl.

5. Hyperlinks

Ateliers Edam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die mogelijk vanuit deze Website kunnen worden bezocht. Ateliers Edam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van informatie op externe websites.

6. Geschillen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of het gebruik van de Website worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Ateliers Edam is gevestigd.

7. Aanvragen via onze website

Om uw verzoek om informatie (Contact, offerte, etc.) via deze site te kunnen verwerken, moeten wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, emailadres en dergelijke. Ateliers Edam heeft de nodige maatregelen getroffen om te waarborgen dat wij voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor de afstemming van onze content en diensten op uw individuele behoeften en om u op de hoogte te houden van voor u relevante informatie over Ateliers Edam. Ateliers Edam zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw expliciete toestemming, tenzij Ateliers Edam hiertoe op grond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak verplicht is.
share
Twitter
share
© Copyright     |    Realisatie website | Webconstruct.nl